Privacy Policy

Privacy policy 

10 for Nails respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 10 for Nails zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

10 for Nails gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoon nummer, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Het telefoon nummer wordt alleen gebruikt indien er vragen zijn over uw bestelling. 
 • Om het winkelen bij 10 for Nails zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. De gegevens blijven in het systeem staan en worden niet verwijderd. 
 • Wij gebruiken, uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen, product informatie en acties. Deze worden op de website aangegeven en staan beschreven in onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze website. 
 • Wij gebruiken uw gegevens om doelgerichte Facebook-campagnes te plaatsen.
 • Uw gegevens zijn eenvoudig te bewerken in onze website. Log in op uw account, scroll naar beneden en daar vindt u de gegevens die bij ons bekend zijn. Deze kunt u aanpassen en opslaan. Ook kunt u zich op deze pagina aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. 
 • Als u bij 10 for Nails een bestelling plaatst bewaren wij, indien u een inlogcode aanvraagt, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Tevens kunt u uw bestelhistorie inzien.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site voorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

10 for Nails verkoopt uw gegevens niet
10 for Nails zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 

10 for Nails  gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij 10 for Nails geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van 10 for Nails, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

10 for Nails houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens en houd zich het recht voor om de policy en alle tijden te wijzigen.

Leverings voorwaarden: 

Algemene leveringsvoorwaarden, betalingscondities en retourneren 10 for Nails gevestigd te Tilburg.

1.Toepasselijkheid

1. Door deze algemene voorwaarden worden beheerst: alle overeenkomsten en aanbiedingen van 10 for Nails aangaande het door haar verkopen van nagelstyling producten en toebehoren, onderhoud daarop en het geven van cursussen op het gebied van nagelstyling.
2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden expliciet van de hand gewezen. 
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze expliciet met 10 for Nails zijn overeengekomen.
4. Indien 10 for Nails schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van 10 for Nails voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet expliciet gesteld.
5. De wederpartij kan geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.
6. 10 for Nails is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht gaan van de nieuwe versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij met wie zij een duurovereenkomst heeft gesloten, doen toekomen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending nog steeds zonder bezwaar heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door 10 for Nails is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij expliciet het tegendeel schriftelijk is aangegeven.
2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt expliciet uitgesloten.

3.Prijzen

1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en exclusief verzend- en rembourskosten. Onder voorbehoud van drukfouten. 
2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij. 
3. 10 for Nails behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, modellen en kleuren en inhoud van verpakkingen te wijzigen, alsook producten uit de handel te nemen.
4. 10 for Nails is gerechtigd in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande daarentegen dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.Levering en transport

 1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt altijd bij benadering en wordt geacht niet funest te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Levering der zaken geschiedt aan het leveradres van 10 for Nails te Tilburg aan de Ceramstraat 1-3A 5013 BB Tilburg. De producten worden haar toegezonden op verzoek van wederpartij. Verzendkosten per colli worden altijd in rekening gebracht. Groothandel betalen te allen tijde verzendkosten per colli. Voor eigen risico van de wederpartij geschiedt verzending.
 3. Indien de capaciteit van 10 for Nails op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is 10 for Nails bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 4. Wanneer een product niet op voorraad is wordt de bestelling pas verzonden wanneer deze compleet is. Wilt u niet wachten op het ontbrekende product dan kan de bestelling verzonden worden zonder dit product. U ontvangt een melding als het ontbrekende product weer op voorraad is. U kunt het product met een volgende bestelling mee laten versturen of direct laten verzenden tegen het normale verzend tarief van 6,41 euro.
 5. 10 for Nails streeft erna om bestellingen op werkdagen voor 15:00 uur besteld diezelfde dag te verzenden, echter kunnen hier geen rechten aan worden verleend. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden vervolgens behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.
 6. Indien een bestelling niet is bezorgd binnen 2 werkdagen, dient u hier, binnen 7 dagen, melding van te maken bij 10 for Nails. Na 7 dagen is de zending niet meer te traceren via My Parcel/Post NL. 10 for Nails zal, bij te laat vermelden dat de zending kwijt geraakt is, alles in het werk stellen de zending te achterhalen. Lukt dit niet dan is 10 for Nails niet aansprakelijk.
 7. Bestellingen dienen uitsluitend via de webshop te worden doorgegeven.

5.Garantie

1. 10 for Nails garandeert de wederpartij dat al haar producten vrij zullen zijn van materiaalfouten en fabricagefouten. 
2. Elektrische apparaten geleverd door 10 for Nails die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan 10 for Nails mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten van 6,95 euro  door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. 10 for Nails  behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. 10 for Nails staat in voor retour- en reparatiekosten indien de reparatie onder de garantie valt.

6.Reclame

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen zestig dagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij 10 for Nails te melden. De factuur of aankoopbon dient te worden meegestuurd. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de op grond van de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen zestig dagen na ontvangst.
2. Met het verstrijken van de hierboven aangegeven termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsmede de factuur te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames niet meer door 10 for Nails in behandeling genomen.
3. Indien vervanging van de producten binnen redelijke termijn niet redelijk is, heeft de wederpartij de volgende rechten: a) een prijskorting naar rato van de waardedaling van de producten als gevolg van gebreken of b) terugbetaling van de totale aankoopprijs indien het gebrek blijvend en fundamenteel in de weg staat aan het geëigende gebruik van de producten of c) 10 for Nails, naar haar vrije keuze daaraan de voorkeur geeft boven een andere oplossing. In geval van restitutie van de totale aankoopprijs van de gebrekkige producten zal de wederpartij de producten op verzoek van 10 for Nails aan 10 for Nails retourneren vooraleer tot terugbetaling wordt overgegaan. 
4. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichting uit de overeenkomst met 10 for Nails ten opzichte van laatstgenoemde.
5. Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt ingesteld nadat sinds de levering één jaar is verstreken.
6. De wederpartij kan geen aanspraak maken op enige andere garanties, impliciet of expliciet, uit hoofde van welke rechten ook, behoudens bovenstaande beperkte garanties.

7.Retourzendingen/herroepingsrecht

1. Herroepingsrecht: Klanten krijgen 14 kalenderdagen bedenktijd om te bepalen of ze een product terug willen sturen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het bestelde product ontvangt. Als een klant binnen deze termijn besluit dat hij het gekochte niet wil houden, dan heeft hij 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen. Producten worden enkel terug genomen indien deze ongeopend en onbeschadigd zijn. 
2. Retourzendingen zijn voor kosten koper (6,95 euro)  en op eigen risico. Indien producten geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.
3. Als een artikel niet voldoet aan de eisen van koper zal eerst per e mail contact gezocht worden. Mail naar info@10fornails.nl In overleg wordt beslist hoe dit probleem het best opgelost kan worden. Wordt overeen gekomen het artikel te retourneren, wordt dit op de volgende wijze afgehandeld: Zodra een retour gezonden artikel ontvangen is, zal 10 for Nails binnen 2 werkdagen het artikel beoordelen en de benodigde actie ondernemen.

8.Betaling

1. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betalingen of vooruitbetalingen. Daaronder worden mede verstaan: betalingen per creditcard of iDeal.
2. 10 for Nails is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij te verlangen. Indien de wederpartij aan dit verlangen niet tegemoetkomt, heeft 10 for Nails het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan 10 for Nails de tengevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden. 
3. Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is 10 for Nails gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling voorafgaand aan levering af te dwingen.
4. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsook van de door 10 for Nails gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling ter voldoening van een andere vordering strekt. 
5. 10 for Nails is gerechtigd opvolgende leveringen al dan niet voortvloeiende uit dezelfde koopovereenkomst op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het rekeningnummer van 10 for Nails indien de wederpartij een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaalt.                                                          
6. Wederpartij is een kredietvergoeding van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente verschuldigd zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

9.Kosten

1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke 10 for Nails maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
2. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. 10 for Nails hoeft geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten indien zij niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt.
3. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van 10 for Nails is gesteld, ongeacht de wederpartij daarvan op de hoogte is.

10.Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van 10 for Nails, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij op grond van enige overeenkomst aan 10 for Nails verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 
2. De wederpartij is niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren voordat de eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan. Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan 10 for Nails eigenaar is aan een derde te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij noodzakelijk is. 
3. De wederpartij zal 10 for Nails onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten indien en zolang 10 for Nails eigenaar van een product is. Bovendien zal de wederpartij 10 for Nails op 10 for Nails eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
4. Bij beslag, surséance van betaling, toepasselijkverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van 10 for Nails. Wederpartij staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven. 
5. 10 for Nails is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

11.Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleiding te geven in de producten en systemen die 10 for Nails op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van 10 for Nails.

12.Aansprakelijkheid

1. 10 for Nails aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q. allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van 10 for Nails. Het gebruik c.q. het werken met de producten dient onmiddellijk gestaakt te worden bij rood worden van de huid, jeuk, of het ontstaan van blaasjes. In ieder geval van astma of zwangerschap adviseert 10 for Nails gebruikers van haar producten contact op te nemen met de huisarts.
2. 10 for Nails is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de terzake gegeven garanties.
3. 10 for Nails is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van 10 for Nails te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
5. 10 for Nails kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door (grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van 10 for Nails zijn belast.
6. 10 for Nails is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen of het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

13.Overmacht en ontbinding

1. Onder overmacht aan de zijde van 10 for Nails wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan 10 for Nails van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van 10 for Nails, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van 10 for Nails die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
2. Mocht een overmachttoestand langer dan één maand voortduren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.
3. Mocht 10 for Nails als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.
4. In geval van overmacht heeft 10 for Nails het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.
5. Indien door 10 for Nails is bedongen dat bepaalde zaken die geleverd zullen worden afkomstig zijn van met naam genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. 10 for Nails geeft naast die (fabrieks-) garantie geen garantie uit eigen hoofde. 10 for Nails kan verder niet aansprakelijk worden gehouden in de nakoming van de garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.
6. 10 for Nails is niet verplicht om producten te vervangen wanneer zij onderworpen zijn aan onjuist, abnormaal of onverantwoord gebruik, (be)handeling of opslag.
7. 10 for Nails geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik of misbruik van de producten, de verkoopbaarheid of beschikbaarheid voor bepaalde doelstellingen anders dan nagelstyling.
8. Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van 10 for Nails afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

14.Vrijwaring en verrekening

1. Indien 10 for Nails terzake van enige schade, waarvoor zij op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij 10 for Nails terzake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.
2. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door 10 for Nails worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, maar dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

15.Ontbinding door 10 for Nails

1. Indien wederpartij:
A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt,
B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
D. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf,  heeft 10 for Nails door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsook onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, rente en schade.

16.  Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is wederpartij verboden om logo’s, afbeeldingen en (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 10 for Nails. Evenmin is het wederpartij toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van 10 for Nails te vermenigvuldigen. 
2. De wederpartij zal geen logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken combineren of door elkaar heen gebruiken, maar te allen tijde het logo van het merk van het product tonen.

17.Vertrouwelijke informatie

1. Beide partijen zijn gehouden alle informatie welke van de andere partij is verkregen als vertrouwelijk te bestempelen.
2. De distributeur zal alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt geopenbaard. Elke partij zal de informatie die onder de verplichting van vertrouwelijkheid valt binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de rechthebbende partij ter hand stellen voor zover dat mogelijk is. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.

18.Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
2. Als rechter wijzen partijen de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 10 for Nails.
3. Het is de wederpartij expliciet niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van 10 for Nails afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.   

19.Klachtenprocedure
1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden op een zorgvuldige manier vastgelegd en binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. 10 for Nails streeft ernaar om klachten zo snel mogelijk en naar beider tevredenheid af te handelen.

20.Meestgestelde vragen
Hoe lang duurt het voordat mijn bestelling in behandeling wordt genomen?
Bestellingen die op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) voor 15.00 uur worden gedaan, worden dezelfde dag verzonden. In de meeste gevallen wordt het de dag erop bezorgd door Post NL

Waar kan ik de factuur vinden?
Als de bestelling is afgerond ontvang je een bevestigingsmail. Als bijlage vindt je de factuur die je uit kunt printen voor jouw administratie.

Is er een track & trace beschikbaar?
In de bevestigingsmail, die je ontvangt na het afronden van je bestelling, vind je de track & trace code. Hiermee kun je het pakket volgen.

Zijn de prijzen in de webshop inclusief of exclusief BTW?
De prijzen in de webshop zijn exclusief BTW. De BTW wordt automatisch berekend op de betaalpagina.

Wanneer betaal ik geen verzendkosten?
Bij bestellingen boven 100,00 euro excl. btw worden geen bezorgkosten berekend

Hoe kan ik contact opnemen?
Je kunt per e mail contact opnemen: info@10fornails.nl
Per telefoon: 013-5455290
Je kunt langs komen in de groothandel: Ceramstraat 1-3A Tilburg

21.Helpcentrum
Heb je hulp nodig bij je bestelling, of heb je andere vragen?
Neem gerust contact op met ons. We doen ons uiterste best om je te helpen.
Je kunt per e mail contact opnemen: info@10fornails.nl
Per telefoon: 013-5455290
Je kunt langs komen in de groothandel: Ceramstraat 1-3A Tilburg

22.Betaalmethoden
Ideal
Master card
Visa